Referat AMK Generalforsamling 1. feb. 2019…

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt hos “Dortes Bed and Breakfast”, og ca. 60 medlemmer var mødt op.

AMK,s formand Carsten Svendsen bød velkommen, og indledte generalforsamlingen efter den publicerede dagsorden.

 1. Valg af dirigent

Krause blev valgt,

Herefter blev der holdt 1 minuts stilhed for at mindes Julie Mortensen, der omkom under et stævne i Tyskland.

 1. Formandens beretning for det forløbne år.

Formanden kunne fortælle om et år med mange udfordringer, ikke mindst hans overgang fra næstformand til formand da Jan Eriksen valgte at trække sig. Det blev igen et år hvor AMK,s kører hentede mange mesterskaber.

Vore stævner har fungeret pænt, men der trækkes stadig hårdt på en lille kerne.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen, udvalgene og de mange der har bidraget med energi og entusiasme for at holde hjulene i gang.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.

Kasserer Poul Nyrup fremlagde nok engang et flot regnskab. Der er styr på tingene, og der var igen ros fra de kritiske revisorer. Meget få spørgsmål om enkelte posteringer blev straks besvaret.

Regnskabet godkendtes med bifald.

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelse ønsker at fastholde nuværende kontingent.

 1. Indkomne forslag.

Claus Andersen fremlagde et forslag om kontingent frihed for bestyrelsen samt arbejdende udvalgs medlemmer.

Der udspandt sig en debat med mange indlæg om forslaget. I bund og grund var der vel forståelse for forslaget, men tvivl om ikke det kunne være svært at håndtere. Det endte med at Claus trak forslaget, mens der fra forsamlingen var stemning for at forkæle de der gør en indsats lidt mere.

 1. Valg af formand (afg. Carsten Svendsen)

Carsten Svendsen blev valgt under salens bifald.

 1. Valg af bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens forslag var Erik Bo Nielsen, som blev valgt uden modkandidater.

 1. Godkendelse af roadracing repræsentant. (afg. Claus Andersen)

Claus Andersen blev godkendt.

 1. Godkendelse af motocross repræsentant (afg. Bent Andersen)

Bent ønskede at fratræde og da der ikke var fundet en erstatning står posten åben.

 1. Valg af suppleant.

Jens Kroon blev valgt som suppleant.

11.Valg af kritiske revisorer (på valg Niels Kirkegaard og Sune Utoft).

Nyvalgt blev Birthe Koch og Sanne Sørensen.

 1. Eventuelt.

Formanden hyldede årets mestre, og de få der var mødt op modtog salens bifald og en lille ting

De to vandrepokaler blev også uddelt.

Jubilæumspokalen gik til Lars Sandberg.

Road Racing pokalen blev vundet af Jan Hedegaard.

Formanden takkede ligeledes Jan Eriksen, Bent Andersen og Niels Kirkegaard for deres indsats.

Generalforsamlingen sluttede med at give AMK et trefoldigt leve samt det obligatoriske tøf.

Herefter viste Claus fra RR udvalget en oversigt med løbskalender, samt div. arbejdsmateriale

fra udvalg og bestyrelse.

Herefter var der tid til kaffe samt ost og rullepølse madder.

Referent.

Krause.

 

Tilføjelse til punkt 9.

Der er efterfølgende fundet en Motocross repræsentant til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ses her: https://www.amk-racing.dk/bestyrelsen/

Navigation