AMK Vedtægter

PARAGRAF 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

1-1.    Foreningens navn er Aarhus Motor Klub, forkortet AMK.

1-2.    Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

PARAGRAF 2. FORENINGENS FORMÅL.

2-1.    At fremme motorcykelsporten og interessen herfor, specielt indenfor road-race, moto-cross, trial, speedway, bmx, samt grenenes tilhørende special aktiviteter.

2-2.    At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, private institutioner og Danmarks Motor Union, som foreningen er tilsluttet.

2-3.    Foreningen samarbejder med øvrige foreninger, i det omfang bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt og foreneligt med medlemmernes interesser.

2-4.    Overskud fra arrangementer anvendes til AMK’s amatøridrætsarbejde, vedligeholdelse af klubfaciliteter og henlæggelse til særligt klausuleret formål.

PARAGRAF 3. MEDLEMSKAB.

3-1.    Foreningen kan optage alle motorsportsudøvere og motorsportsinteresserede som medlemmer

3-2.    Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre / værge.

3-3.    Følgende medlemskab kan tegnes:

–          fuld medlemskab af AMK og DMU.

–          differentieret medlemskab af AMK og DMU

–          officials medlemskab af AMK og DMU.

PARAGRAF 4, KONTINGENT.

Ved indmeldelse betales indskud.

4-1.    Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling gældende for efterfølgende år.

4-2.    Kontingent opkræves helårligt pr. 1 januar.( opkrævning udsendes 15 december året før )

4-3.    Kassereren udsteder kvittering for betalt kontingent, og kvitteringen gælder samtidig som medlemskort.

4-4.    Medlemskab gælder fra samme dag som kontingent er betalt.

4-5.    Fra 1 august kan nye medlemmer optages mod betaling af indskud og ½ årskontingent.

4-6.    Hvis kontingent ikke er betalt senest 1 marts, slettes medlemmet, og ny optagelse sker efter paragraf 4 stk. 1.

PARAGRAF 5. UDMELDELSE / EKSKLUSION.

Gyldig udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer, senest 31-12.

5-1.    Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

5-3.   Udviser et medlem:

–          hæmningsløs kørsel på offentlig gade og vej dårlig optræden ved sportsarrengementer

–          tilsidesættelse af love og regler for motorsporten kan bestyrelsen give medlemmet karantæne eller ekskludere medlemmet.

PARAGRAF 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

6-1.    Generalforsamlingen har med de    indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst 4 ugers varsel sammen med dagsorden på foreningens hjemmeside.

6-2.    Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse , skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6-3.    Stemmeret har alle medlemmer, der har gyldigt og fuld medlemskab i AMK.

6-4.    Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

6-5.    Ved ændringer af foreningens vedtægter kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

6-6.    Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt forventninger til det kommende.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag

6  Valg til bestyrelse:

6-1. Ulige år formand + 1 bestyrelsesmedlem

6-2. Lige år kasserer + 1 bestyrelsesmedlem.

6-3. Godkendelse af de valgte bestyrelsesmedlemmer fra de respektive udvalg MX, RR, Trial og BMX.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

PARAGRAF 7. LEDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN.

7-1. Dirigenten leder generalforsamlingen.

7-2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel flertal.

7-3. Ved valg bestemmer dirigenten afstemningsformen dog kan 5 stemmeberettigede medlemmer kræve skriftlig afstemning.

PARAGRAF 8. EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

8-1. Ekstra ordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, og der ska indkaldes, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.

8-2. I sidst nævnte tilfælde i paragraf 8 stk.1 skal  generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

8-3. Indkaldelse til og krav om ekstra ordinær generalforsamling skal indeholde motiveret dagsorden.

PARAGRAF 9. BESTYRELSEN – KONSTITUERING.

9-1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer denne i alle forhold.

9-2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt repræsentant fra de faste nedsatte udvalg.

9-3. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvor posterne som næstformand og sekretær  fordeles.

9-4. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden, og der tages referat af bestyrelsens møder.

9-5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede.

9-6. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

9-7. Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formand og kasserer.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formand, næstformand og kasserer i forening.

9-8. Klubfaciliteter og materiel styres af de relaterede udvalg.

PARAGRAF 10.  FASTE UDVALG / ARBEJDSGRUPPER.

10-1. Udvalg /Arbejdsgrupper består af det nødvendige antal medlemmer, og udvalget vælger altid:

– formand for udvalget

– repræsentant til bestyrelse.

10-2. Udvalgene afholder hvert år årsmøde, med følgende dagsorden:

– orientering om året der er gået.

– forventninger og evt. oplæg til næste sæson.

– valg

– eventuelt.

10-3. Repr. fra en arbejdsgruppe kan til enhver tid indkaldes til orientering / forelæggelse i bestyrelsen.

10-4. Alle aktiviteter og økonomiske forhold fremlægges i og skal godkendes af bestyrelsen.

PARAGRAF 10.  FASTE UDVALG / ARBEJDSGRUPPER.

10-1. Udvalg /Arbejdsgrupper består af det nødvendige antal medlemmer, og udvalget vælger altid:

– formand for udvalget

– repræsentant til bestyrelse.

10-2. Udvalgene afholder hvert år årsmøde, med følgende dagsorden:

– orientering om året der er gået.

– forventninger og evt. oplæg til næste sæson.

– valg

– eventuelt.

10-3. Repr. fra en arbejdsgruppe kan til enhver tid indkaldes til orientering / forelæggelse i bestyrelsen.

10-4. Alle aktiviteter og økonomiske forhold fremlægges i og skal godkendes af bestyrelsen.

PARAGRAF 11.  VALG.

11-1. Valg til bestyrelse og udvalg gælder for 2 år.

11-2. Valg som suppleant gælder for 1 år.

11-3. Valg som revisor gælder for 1 år.

11-4. Genvalg kan finde sted.

PARAGRAF 12.  REGNSKAB.

12-1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

12-2. På generalforsamlingen udleveres og forelægges driftsregnskab og status for det

forløbne år, samt forventninger til det kommende.

12-3. Kassereren fører det daglige regnskab og indsætter penge på konti med størst afkast.

12-4. Kassereren fremlægger foreningens økonomiske situation på alle bestyrelsesmøder.

12-5. Kassereren fremlægger faktiske resultater sammenholdt med budget for aktiviteter afholdt

gennem året, for bestyrelse og de respektive udvalg.

PARAGRAF 13. MEDLEMSINFORMATION / PRESSE.

13-1. Det skal tilstræbes etablering af PR-udvalg

13-2. Formand for AMK eller en anden fra bestyrelsen er født medlem af udvalget.

13-3. Foreningens medlemmer informeres primært gennem AMK’s hjemmeside, klubblad samt motorbladet fra Danmarks Motor Union.

PARAGRAF 14. FORENINGENS OPLØSNING.

14-1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling.

14-2. For at generalforsamlingen er beslutnings dygtig, kræves at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og forslaget kan kun vedtages når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

14-3. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er til stede, anvendes til idrætslige formål, som også fastlægges af generalforsamlingen.

Datoerne i 2017:

Jyllandsringen 06. og 07. maj. DM for classic.

Aarhus Classic Race 19. og 21. maj. .

Padborg Park 24. og 25. jun. DM Classic.

Ring Djursland 09. og 10. sep. DM Classic

Jyllandsringen 16. og 17. sep. DM for moderne og Classic.

Jyllandsringen 30. sep og 01. okt. DM for moderne  med DTC

Klubadresse:

Poul Nyrup Drejer

Horsevænget 13

8310 Tranbjerg J

Mail: formand@amk-racing.dk

Navigation