AMK Vedtægter

PARAGRAF 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

1-1.    Foreningens navn er Aarhus Motor Klub, forkortet AMK.

1-2.  Foreningens adresse bestemmes af bestyrelsen. Adressen skal være hos et medlem i bestyrelsen.

PARAGRAF 2. FORENINGENS FORMÅL.

2-1.    At fremme motorcykelsporten og interessen herfor, specielt indenfor road-race, moto-cross, trial, speedway, bmx, samt grenenes tilhørende special aktiviteter.

2-2.    At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, private institutioner og Danmarks Motor Union, som foreningen er tilsluttet.

2-3.    Foreningen samarbejder med øvrige foreninger, i det omfang bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt og foreneligt med medlemmernes interesser.

2-4.    Overskud fra arrangementer anvendes til AMK’s amatøridrætsarbejde, vedligeholdelse af klubfaciliteter og henlæggelse til særligt klausuleret formål.

PARAGRAF 3. MEDLEMSKAB.

3-1.    Foreningen kan optage alle motorsportsudøvere og motorsportsinteresserede som medlemmer

3-2.    Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre / værge.

3-3.    Følgende medlemskab kan tegnes:

–          fuld medlemskab af AMK og DMU.

–          differentieret medlemskab af AMK og DMU

–          officials medlemskab af AMK og DMU.

PARAGRAF 4, KONTINGENT.

Ved indmeldelse betales indskud.

4-1.    Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling gældende for efterfølgende år.

4-2.    Kontingent betales helårligt pr. 1 januar på DMU’s hjemmeside.

4-3.    Kvittering for betalt kontingent udstedes via DMU’s App, og kvitteringen gælder samtidig som medlemskort.

4-4.    Medlemskab gælder fra samme dag som kontingent er betalt.

4-5.    Fra 1. august kan nye medlemmer optages mod betaling af ½ årskontingent.

4-6.    Hvis kontingent ikke er betalt senest 1 marts, slettes medlemmet, og ny optagelse sker efter paragraf 4 stk. 1.

PARAGRAF 5. UDMELDELSE / EKSKLUSION.

Gyldig udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer, senest 31-12.

5-1.    Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

5-3.   Udviser et medlem:

–          hæmningsløs kørsel på offentlig gade og vej dårlig optræden ved sportsarrengementer

–          tilsidesættelse af love og regler for motorsporten kan bestyrelsen give medlemmet karantæne eller ekskludere medlemmet.

PARAGRAF 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

6-1.    Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, indkaldes med mindst 4 ugers varsel sammen med dagsorden på foreningens hjemmeside.

6-2.    Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse , skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6-3.    Stemmeret har alle medlemmer, der har gyldigt og fuld medlemskab i AMK.

6-4.    Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

6-5.    Ved ændringer af foreningens vedtægter kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

6-6.    Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt forventninger til det kommende.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag

6  Valg til bestyrelse:

6-1. Ulige år formand + 1 bestyrelsesmedlem

6-2. Lige år kasserer + 1 bestyrelsesmedlem.

6-3. Godkendelse af de valgte bestyrelsesmedlemmer fra de respektive udvalg MX, RR, Trial og BMX.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

PARAGRAF 7. LEDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN.

7-1. Dirigenten leder generalforsamlingen.

7-2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel flertal.

7-3. Ved valg bestemmer dirigenten afstemningsformen dog kan 5 stemmeberettigede medlemmer kræve skriftlig afstemning.

PARAGRAF 8. EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

8-1. Ekstra ordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, og der ska indkaldes, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.

8-2. I sidst nævnte tilfælde i paragraf 8 stk.1 skal  generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

8-3. Indkaldelse til og krav om ekstra ordinær generalforsamling skal indeholde motiveret dagsorden.

PARAGRAF 9. BESTYRELSEN – KONSTITUERING.

9-1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer denne i alle forhold.

9-2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt repræsentant fra de faste nedsatte udvalg.

9-3. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvor posterne som næstformand og sekretær  fordeles.

9-4. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden, og der tages referat af bestyrelsens møder.

9-5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede.

9-6. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

9-7. Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formand og kasserer.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formand, næstformand og kasserer i forening.

9-8. Klubfaciliteter og materiel styres af de relaterede udvalg.

PARAGRAF 10.  FASTE UDVALG / ARBEJDSGRUPPER.

10-1. Udvalg /Arbejdsgrupper består af det nødvendige antal medlemmer, og udvalget vælger altid:

– formand for udvalget

– repræsentant til bestyrelse.

10-2. Udvalgene afholder hvert år årsmøde, med følgende dagsorden:

– orientering om året der er gået.

– forventninger og evt. oplæg til næste sæson.

– valg

– eventuelt.

10-3. Repr. fra en arbejdsgruppe kan til enhver tid indkaldes til orientering / forelæggelse i bestyrelsen.

10-4. Alle aktiviteter og økonomiske forhold fremlægges i og skal godkendes af bestyrelsen.

PARAGRAF 11.  VALG.

11-1. Valg til bestyrelse og udvalg gælder for 2 år.

11-2. Valg som suppleant gælder for 1 år.

11-3. Valg som revisor gælder for 1 år.

11-4. Genvalg kan finde sted.

PARAGRAF 12.  REGNSKAB.

12-1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

12-2. På generalforsamlingen udleveres og forelægges driftsregnskab og status for det

forløbne år, samt forventninger til det kommende.

12-3. Kassereren fører det daglige regnskab og indsætter penge på konti med størst afkast.

12-4. Kassereren fremlægger foreningens økonomiske situation på alle bestyrelsesmøder.

12-5. Kassereren fremlægger faktiske resultater sammenholdt med budget for aktiviteter afholdt

gennem året, for bestyrelse og de respektive udvalg.

PARAGRAF 13. MEDLEMSINFORMATION / PRESSE.

13-1. Det skal tilstræbes etablering af PR-udvalg

13-2. Formand for AMK eller en anden fra bestyrelsen er født medlem af udvalget.

13-3. Foreningens medlemmer informeres primært gennem AMK’s hjemmeside, klubblad samt motorbladet fra Danmarks Motor Union.

PARAGRAF 14. FORENINGENS OPLØSNING.

14-1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling.

14-2. For at generalforsamlingen er beslutnings dygtig, kræves at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og forslaget kan kun vedtages når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

14-3. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er til stede, anvendes til idrætslige formål, som også fastlægges af generalforsamlingen.

Klubadresse:

Aarhus Motor Klub
Østergårdsvej 275
8655 Solbjerg

Mail: medlemsansvarlig@amk-racing.dk

Navigation