Generalforsamling 2020

Aarhus Motor Klub

Referat fra Generalforsamling afholdt d.7 . f eb- 2020

Sted: Vagn Jensen Motorcykler, Rådvedvej 34,8700 Horsens

1. Valg af dirigent.

Jens Erik Krause-Kjær blev valgt.

Der blev afholdt 1 minuts stilhed for Knud Nielsen som desværre gik bort i 2019

I forhold til vedtægterne blev generalforsamling afholdt for sent, men ingen havde indvendinger mod

dette.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

Formanden gennemgik kort de enkelte arrangementer som 2019 havde budt på. De fleste med succes og

fine deltagerantal når det drejede sig om Classic MC. De moderne havde været en sølle omgang og havde

som planlagt givet lidt minus Økonomien, men sikret, at B-klasserne dog havde fået lidt køretid.

Trackday arrangementet havde ikke ret mange deltagere, dette måske grundet prisen og for lidt PR.

CCRA har både tilhængere og modstandere, men som opvisningsarrangement foran 40OOO tilskuere har det

det en fin PR værdi.

Selv om forhandlingerne med banerne blev startet i august 2018 havde det været en kamp at skaffe

køretid.

Et Classic DM Våler var desværre blevet aflyst som DM

Mini-siden har RR Viking og RR Herning meddelt at de ikke vil lave Mini løb længere.

carsten sluttede beretningen med at informere om, at han stopper som formand.

3. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.

Kassereren fremlagde regnskabet for 2019 og gennemgik de enkelte poster. Classic-løbene har en god

Økonomi. De moderne er ikke godt, grundet det lave deltagerantal.

Vi er faldet lidt i medlemsantal og det koster lidt kontingent indtægten.

Året endte med et lille underskud.

Regnskabet blev godkendt.

Der blev ikke fremlagt noget budget for 2020. Det kan blive svært at undgå et underskud igen i 2020, da der

skal indkøbes en ny campingvogn og der forventes at blive brugt penge “fødselsdag”

4. Fastsætte!se af kontingent.

Kontingentet fortsætter uænd ret

5. lndkomne forslag.

Der var kommet et forslag vedr. bedre styring og ensretning af pokaler. Dette forslag er overført til RRudvalget

som vil forsøge at lave forbedringer.

Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændring af vedtægternes paragraf 6-1, således at generalforsamlingen

kan afholdes i årets 1. kvartal og ikke som nu, ijanuar. Dette for at have lidt bedre tid til planlægning og

undgå sammenfald med udstillinger o. lign.

Forslaget blev godkendt.

6. Valg til bestyrelse.

I lige år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem

Kasserer: afgang Poul Nyrup, ny kasserer er Birthe Koch

Bestyrelsesmedlem: afgang Lars Sørensen, nyt bestyrelsesmedlem er poul Nyrup

R R-udvalgsforma nd Cla us Ande rsen blev godkendt som bestyre lsesmed lem

MX-udvalgsformand Lasse Hansen blev godkendt som bestyrelsesmedlem

7. Valg af suppleant.

Afgang Jens Kroon, ny suppleant er Søren Hannibal

8. Valg af 2 revisorer

Sanne Sørensen blev genvalgt.

Afgang: Birthe Koch, ny revisor er Bent Andersen

9. Eventuelt

Hans Pallesen fortalte lidt om sine betragtninger vedr. Motorcykelløb i Danmark. Der bør satses lidt

færre arrangementer og så bør disse gøres større og med mere udenoms event. Dette vil kunne trække

flere deltagere, også fra udlandet og mere publikum.

Erik Bo fortalte lidt om AMK,s kommende løb Jyllandsringen. Et endags arrangement med udstillere og

lignende. Deltagelse af alle klasser.

2020 bliver et spændende år, med det store Classic løb på Ring Djursland, stort løb Jyllandsringen og

sideløbende de enkelte DM afdelinger.

Carsten gennemgik listen med de danske mestre i 2019 og de tilstedeværende fik et behørigt bifald.

Bestyrelse skal beklage de manglende gavekurve. Både til mestrene og de afgående

bestyrelsesmed lemmer.

Knud Møller og Jens Erik Krause-Kjær er udnævnt til æresmedlemmer af AMK. De har begge været med i en

menneskealder og gØr stadig et stort stykke arbejde i klubben.

Der var lidt forskellig debat om verdenssituationen.

Forsamlingen sluttede vanen tro med:

AMK længe leve HURRA HURRA HURRA og til sidst en enkelt TØF

Referent

Poul Nyrup

Referat godkendt på bestyrelsesmøde d.25. feb.2020

BUB

Formand: Poul Nyrup Drej er

sserer: B n

Bestyrelse em Claus Andersen

Yå/*

Næstformand: elsen

Bestyrelsesm Søren Hannibal

Bestyrel sesmedlem: Lasse Hansen

6rø*o/uZ

Navigation