Referat fra Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2021

Referat fra Generalforsamling i Aarhus Motor Klub 2021

Tid: Fredag d. 2. juli 2021

Kl.: 20:00

Sted: MC 75, Englandsvej 16, 8450 Hammel

 1. Valg af dirigent

Krause havde desværre ikke mulighed for at være tilstede og i hans fravær blev Bent Andersen valgt som dirigent for mødet.

Dirigenten fastslog, at trods diverse udsættelser af forsamlingen var denne under de givne forhold varslet og indkaldt korrekt.

Dirigenten bad om 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer i 2020. Dette drejede sig om Gerner Nielsen og Carl Andersen.

 1. Formandens beretning for det forløbne år.

At aflægge en beretning for 2020 så langt henne i 2021 er noget rod. Da formanden ikke selv havde været til stede til de få stævner der havde været afholdt var der ikke meget at sige om disse.

Afslutningen på 2019 bar desværre præg af lidt uro på RoadRacing siden. Kommunikationen og forventningsafstemningerne internt i udvalget gjorde tingene lidt vanskelige, men der blev gjort et stort stykke arbejde alligevel.

Situationen taget i betragtning lykkedes det at få banetid og der blev afviklet 2 RR løb i 2020.

Der kunne have været flere, men opbakningen fra de aktive udeblev og der måtte aflyses et par arrangementer grundet manglende tilmeldinger. Lidt uforståeligt, da der var tegnet masser af licenser.

 1. Regnskabet for det forløbne år og budget for det kommende.

Birthe gennemgik regnskabet for 2020. Der blev i 2020 brugt lidt ekstra penge på officials og der er brugt penge på den nye campingvogn. Da der samtidig ikke har været nogle indtægter på arrangementer forlod vi 2020 med et betragteligt, men forventeligt underskud. Det er en svær balancegang, men som det blev konstateret, at med det underskud er der til ca. 3 år mere i kassen.

Der var enighed om, at der skal focus på økonomien men alene et mere normaliseret samfund gør det nemmere at lave arrangementer der løber rundt.

Der blev ikke fremlagt noget budget for 2021, da der ved årsskiftet ikke var overblik over hvilke muligheder der ville blive for 2021

 1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet for 2021 forbliver uændret. Bestyrelsen fik mandat til at hæve kontingentet for 2022 med max. 75,- kr. hvis det skønnes nødvendigt.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke nogle indkomne forslag

 1. Valg af formand. (afg. Poul Nyrup)

Bo Thygesen blev valgt som ny formand for AMK

 1. Valg af bestyrelsesmedlem. (afg. Erik Bo Nielsen)

John Korsbak blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 

 1. Godkendelse af Road Racing repræsentant. (afg. Claus Andersen)

Jan Eriksen blev godkendt som ny Road Racing repræsentant

 1. Godkendelse af MotoCross repræsentant. (afg. Lasse Hansen)

Der var ingen MotoCross repræsentanter til stede ved forsamlingen. Bjarke B. Olesen har tidligere tilkendegivet interesse for tjansen, men Bjarke er flyttet til Holstebro og vil fremover ligge sin arbejdskraft lokalt der. Så pladsen er indtil videre ubesat

 1. Valg af suppleant.

Erik Bo Nielsen blev valgt som suppleant.

 1. Valg af kritiske revisorer. (på valg Sanne Sørensen og Bent Andersen)

Bent Andersen og Poul Nyrup blev valgt som kritiske revisorer

 1. Eventuelt.

Jan orienterede kort om et møde som Sportskommissionen RoadRacing indkalder til i August.

Jan fortalte at der er ansat en ny landstræner for RR. Robin Harms.

Der blev spurgt til hvornår det som blev optaget til TV vil blive vist. Ingen kender svaret. Tidspunktet bliver valgt så det ikke drukner i for meget andet.

Der blev talt en del RR. Køretid, klasse inddelinger, antallet af klasser osv. Det er noget som RR-udvalget forsætter arbejdet med.

Forsamlingen sluttede vanen tro med:

AMK længe leve HURRA HURRA HURRA og til sidst en enkelt TØF.

Referent

Poul Nyrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigation